Through

Through

Through

oil on canvas – 16×20

copyright © Margarete Koenen