Sacrifice

Sacrifice

Sacrifice

oil on canvas – 48″x24″

copyright © Margarete Koenen